Lista aktualności Lista aktualności

Kolejne środki UE zdobyte !

Nadleśnictwo Choczewo po raz kolejny sięgnęło po Fundusze Unijne na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

    Projekt pod nazwą „Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną – II etap” w ramach osi priorytetowej 11 Środowisko, działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem niniejszego projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych wrażliwych na antropopresję poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego.

     W środę 17 października 2018 r. o godz. 14.30 przy udziale Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo i Panów Marszałków Województwa Pomorskiego, w budynku Uniwersytetu Gdańskiego, na Wydziale Biologii została podpisana umowa na dofinansowanie projektu:

- wartość całkowita projektu: 3 430 562,26 zł,

- wartość dofinansowania (85%): 2 915 977,92 zł,

- wartość wkładu własnego: 514 584,34 zł

     Cały projekt jest kontynuacją działań z I etapu. Jego realizacja pozwoli na uporządkowanie ruchu turystycznego praktycznie nas całym obszarze pasa nadmorskiego znajdującego się w zarządzie Nadleśnictwa Choczewo. Bezpośrednią kontynuacją działań z I etapu jest modernizacja pozostałej części szlaku turystycznego do plaży na wysokości Wierzchucina, na terenie gminy Krokowa (szlak nr V). Planowane jest wyremontowanie dalszego odcinka szlaku wiodącego od drogi gminnej do plaży i urządzenie go, jako ciągu pieszego i rowerowego.

     Przedsięwzięcie polega również na modernizacji lub remoncie istniejącego szlaku turystycznego do plaży na wysokości Stilo, na terenie gminy Choczewo, połączone z nową organizacją ruchu turystycznego i przesunięciem jego ciężaru na wschodnie obrzeża obszaru Natura 2000 „Mierzeja Sarbska” (szlak nr VI). Planowane jest urządzenie tego szlaku jako ciągu rowerowego i pieszego z możliwością organizacji dowozu turystów przy pomocy pojazdów konnych i elektrycznych, a także dopuszczenie do ruchu osób niepełnosprawnych własnymi, przystosowanymi pojazdami (według zasad wynikających z ustawy o lasach), z wyznaczeniem kilku miejsc postojowych przy plaży. Szlak będzie uzupełnieniem dla traktu pieszego, który planuje urządzić Gmina Choczewo w granicach istniejącej drogi gminnej ze Stilo do plaży. W ramach projektu planuje się modernizację lub remont szlaku wiodącego od stanicy harcerskiej „Róża Wiatrów” i trasy rowerowej z miejscowości Osieki (szlak nr VII).

     Planowane jest urządzenie ciągu pieszo – rowerowego. Remont lub modernizację szlaku turystycznego wiodącego od miejscowości Białogóra do plaży na zachód od tej miejscowości (szlak nr VIII). Planowane jest urządzenie ciągu pieszo – rowerowego z możliwością organizacji dowozu turystów pojazdami konnymi, elektrycznymi i rykszami.

     Projekt zakłada także urządzenie na wymienionych wyżej szlakach, rozmieszczonych równomiernie obiektów małej architektury służącej odpoczynkowi (wiaty, ławy, stoły, kosze na śmieci) i edukacji przyrodniczej (tablice edukacyjne oprawione w stelaże).

     Ostatnim z elementów całego projektu jest urządzenie ścieżki przyrodniczo – leśnej zaczynającej się w sąsiedztwie szlaku turystycznego nr VII, której celem, poza edukacją społeczeństwa, będzie wyeliminowanie niekontrolowanego ruchu z wydmy lubiatowskiej, jego skanalizowanie i poprowadzenie tak by ograniczyć szkodliwy wpływ na wydmę.