Aktualności Aktualności

Wydarzenia

Nadleśnictwo Choczewo we współpracy z NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Choczewo oraz Urzędem Gminy Choczewo zaprasza wszystkie osoby uwielbiające ruch i prowadzenie aktywnego trybu życia do udziału w trzeciej już edycji Biegu Dwie Wieże, który odbędzie się 16.06.2018 r. Edycji szczególnej, bo wpisującej się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zagrożenie pożarowe

Drzewostany iglaste porastające suche, ubogie siedliska, a także młodniki i uprawy oraz tereny o dużym nasileniu ruchu turystycznego są szczególnie zagrożone ze strony pożarów.

Zakaz wstępu do lasu

W wyjątkowych sytuacjach nadleśniczy może wprowadzić czasowy zakaz wchodzenia do lasu

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Zasady sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Choczewo

Projekty i Fundusze

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 11 środowisko, działanie 11.4 ochrona różnorodności biologicznej. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie zachowań proekologicznych, zwiększenie wiedzy o zasobach okolicznych siedlisk i unikatowych gatunkach fauny i flory.