Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 11 środowisko, działanie 11.4 ochrona różnorodności biologicznej. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie zachowań proekologicznych, zwiększenie wiedzy o zasobach okolicznych siedlisk i unikatowych gatunkach fauny i flory.

 

Nazwa projektu: Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną.

Planowany okres realizacji: 01.02.2016 r. -30.09.2018 r.

Beneficjent: Nadleśnictwo Choczewo

Celami projektu są:

  1. Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną z uwzględnieniem roli jaką tereny te odgrywają w lokalnym ruchu turystycznym poprzez remont istniejących szlaków turystycznych prowadzących przez obszary w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Choczewo.
  2. Ochrona siedlisk przyrodniczych w obszarze pasa nadmorskiego poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego i wyposażenie istniejących szlaków w małą architekturę turystyczną i edukacyjną oraz zaplecze sanitarne.
  3. Podniesienie bezpieczeństwa obszarów pasa nadmorskiego i ograniczenie niekontrolowanego ruchu turystycznego.
  4. Podniesienie bezpieczeństwa turystów przebywających w obszarze pasa nadmorskiego poprzez remont nawierzchni szlaków turystycznych.
  5. Poprawienie dostępu do plaż i morza dla osób niepełnosprawnych poprzez remont nawierzchni szlaków turystycznych.
  6. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie wiedzy na temat obszarów pasa nadmorskiego, ich roli środowiskowej i przyrodniczej, występujących zagrożeń oraz potrzeby ich ochrony.

 

Projekt odpowiada na potrzeby związane z ochroną zasobów leśnych i obszarów chronionych prawem wynikających z organizacji ruchu turystycznego w obszarze pasa nadmorskiego północnych części Nadleśnictwa Choczewo (teren gminy Choczewo i gminy Krokowa). Ma na celu uporządkowanie ruchu turystycznego na obszarach chronionych oraz zabezpieczenia obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów (tzw. „kanalizacja ruchu turystycznego").

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • remontem pięciu szlaków turystycznych, w tym szlaków położonych na terenie Natura2000 i w bezpośrednim sąsiedztwie tego typu obszaru chronionego. Remont nawierzchni obejmował będzie prace z użyciem materiałów przepuszczalnych, nie zmieni walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów;
  • wyposażenie szlaków turystycznych w  małą architekturę turystyczną (wiata, ława, stół, kosz na śmieci) pozwalającą na organizację odpoczynku w obrębie szlaku, a nie na leśnych terenach przyległych, sanitariaty oraz 52 tablice edukacyjne które dostępne będą dla wszystkich użytkowników tych tras, zarówno osób przyjezdnych, jak i mieszkańców korzystających ze szlaków turystycznych..

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie zachowań proekologicznych, zwiększenie wiedzy o zasobach okolicznych siedlisk i unikatowych gatunkach fauny i flory.

 

 

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 984 052,50 zł;

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1  984 052,50 zł;

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi  1 388 836,75 zł .


 


O projekcie adaptacji nizinnej

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

• odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej; ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych.

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

• budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;

• budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;

• adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;

• zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;

• przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

     Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł ;

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 170 000 000,00 zł ;

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł .


Dotacja z WFOŚ i GW w Gdańsku

 

Nazwa zadania: "Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Choczewo"

Planowany okres realizacji: 2017 rok

Beneficjent: Nadleśnictwo Choczewo

Umowa dotacji WFOŚ/D/508/72/2017

koszt kwalifikowany zadania - 41 777 zł

dotacja celowa WFOŚ i GW w Gdańsku 20 000 zł

 

PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY -Usuwanie śmieci i odpadów nieorganicznych z lasu zapobiega przenikaniu do gleby wielu szkodliwych związków chemicznych pochodzących z ich rozkładu. Natomiast pozostawienie ich w lesie zagraża zachowaniu równowagi w środowisku glebowym, a przede wszystkim życiu bytującej tam fauny. Nielegalne wysypiska śmieci są także źródłem wielu zagrożeń dla człowieka i przyrody. Zatruwają glebę , powietrze, wodę, są siedliskiem chorób a także pułapkami dla zwierząt. Zachowanie czystości w lesie, oprócz utrzymania pozytywnego wizerunku gospodarza terenu, wśród turystów odwiedzających nasze okolice jak i mieszkańców ma pierwszorzędne znaczenie dla ich edukacji ekologicznej i przedstawienia właściwego i zadbanego obrazu środowiska naturalnego. Pracownicy nadleśnictwa od wielu lat przystosowują lasy dla potrzeb turystyki i wypoczynku, staje się to coraz trudniejsze . Trudności te w dużej mierze wynikają z lekceważącego stosunku części użytkowników do otoczenia, wyrażonego niejednokrotnie przez dewastację urządzeń rekreacyjnych i wypoczynkowych, niszczeniem tablic edukacyjnych a szczególnie uciążliwym zjawiskiem jest wywożenie śmieci do lasu. Planujemy uzyskać pozytywny efekt poprzez utrzymanie czystości na terenie całego administrowanego przez nas lasu, sprzątając śmieci na bieżąco i systematycznie co przyniesie korzyść zarówno dla człowieka oraz całego środowiska leśnego. Myślimy, że edukacja społeczeństwa przyniesie w końcu oczekiwany efekt i lasy przestaną być wysypiskiem śmieci.

 

 

https://wfos.gdansk.pl/